Úvod do metody

ScenarieverkstedTromso

 

 

 

 

 

 

 

Aktéři, kteří jsou pozitivně či negativně ovlivnění výzkumem, vývojem technologií a politickými rozhodnutími z oblasti stárnutí populace, se sice o tato témata zajímají, ale nejsou s nimi automaticky konzultována a nejsou ani součástí rozhodovacího procesu. Tito aktéři mohou být ze soukromé, akademické, neziskové i veřejné sféry (výrobci produktů z oblasti péče o seniory / asistivních technologií, výzkumníci, doktoři, pečovatelé, zástupci seniorů či politici).

Jak mohou přispět a být zapojeni do procesu vytváření politik? Jak lze toto zapojení usnadnit? To je výzva, kterou si stanovil pilotní projekt PACITA Stárnutí populace za použití jedné konkrétní metody zapojení klíčových aktérů: vytváření scénářů.

Při využití typické homogenní skupiny expertů, kteří jsou často do tohoto procesu zapojeni, a vytváření politik je s nimi konzultováno, může být demokratický aspekt vytváření politik poněkud oslaben, neboť diskuze se často rozvine kolem názoru jednoho experta. Zapojením širšího a vyváženějšího spektra aktérů se proces stává transparentnějším a odpovědnějším. Zapojení relevantních aktérů jim pomůže ovlivnit proces, což na druhé straně může přispět k jeho snadnější realizaci ve společnosti.

Zapojení klíčových aktérů může vést k lépe informovanému rozhodnutí a kritičtější diskuzi na dané téma. Rozmanitost hlasů otevře diskuzi o relevantních společenských, technických i etických otázkách a dilematech a dá prostor různým znalostem a perspektivám.

Využití scénářů v politických diskuzích

Workshop usnadňuje diskuzi o budoucím vývoji a rozebírá alternativní přístupy v různých souvislostech. V tomto pilotním projektu PACITA Stárnutí populace jsou ke stimulaci debaty o budoucí péči o seniory využity tři scénáře. Analýza scénářů umožní posoudit budoucí události pomocí úvah nad jejich možnými důsledky. Analýza scénářů se ani nesnaží předpovídat budoucnost ani není ucelenou analýzou všech potenciálních aspektů budoucího stavu. Místo toho vědomě ukazuje několik alternativ budoucího vývoje.

Účelem scénářů je seznámit účastníky s budoucím možným vývojem rozhodovacího procesu, týkajícím se technologií, a inspirovat je ke kritické reflexi. Diskuze přispěje k formulaci nových vizí a politických možností.

Cílem workshopu je identifikovat možnosti rozhodovacího procesu při využití asistivních technologií v péči o stárnoucí populaci.

Workshop lze považovat za příležitost pro získání názorů důležitých aktérů na dané téma. Využitím vlastních zkušeností a vizí přispějí účastníci k identifikaci možných překážek a cest k realizaci těchto vizí.

Projekt PACITA organizuje devět národních a regionálních workshopů v Dánsku, České republice, Maďarsku, Katalánsku (Španělsko), Norsku, Valonsku (Belgie), Švýcarsku, Rakousku a Bulharsku. Scénáře budou využity na workshopech ve všech participujících zemích. Výsledky budou prezentovány v národní zprávě, která bude představena relevantním českým politikům a klíčovým aktérům rozhodovacího procesu. Zjištění z národních workshopů budou také dále společně analyzována a publikována v souhrnné evropské zprávě, která bude následně prezentována na konferenci v Bruselu v závěru roku 2014.

Organizace workshopu

Workshop je jednodenní akce, na níž se shromáždí široká skupina aktérů. Workshopy organizované v rámci projektu PACITA si kladou za cíl formulovat možnosti pro národní politiku každého ze zúčastněných evropských států na téma budoucnost technologií v péči o stárnoucí populaci. Workshop se obvykle skládá ze tří částí:

  • kritická analýza
  • formulace vizí
  • implementace

V první fázi sdělí účastníci své pozitivní i negativní připomínky k daným scénářům, založené na vlastních zkušenostech. Kritická analýza bude startovacím bodem druhé fáze, která má za cíl formulaci budoucího vývoje a vizí účastníků k danému tématu. Poslední fáze se týká otázky, jak mohou být vize převedeny do reality. Účastníci formulují překážky svých vizí a budou diskutovat, jak tyto překážky překonat.