Statistikk

Verdens befolkning eldes raskt

Fra 2000 til 2050 vil andelen av verdens befolkning som er over 60 år, dobles fra rundt 11 prosent til 22 prosent. I samme periode forventes det totale antallet mennesker i alderen 60 og oppover å øke fra 605 millioner til 2 milliarder. Verden vil ha flere mennesker i 80‑ og 90‑årsalderen enn noensinne. Antallet personer på over 80 år vil nesten firedobles til 395 millioner i perioden fra 2000 til 2050.[1]

Sannsynligheten for at mennesker vil trenge pleie, øker med alderen. Mindre enn én prosent av alle under 65 år trenger langtidspleie, mens i gjennomsnitt 30 prosent av alle kvinner i OECD trenger langtidspleie fra og med fylte 80 år[2].

 

 

 

 

 

Hurtig vekst i befolkningsandelen over 80 år

 

Økt etterspørsel etter helsetjenester

Etterspørselen etter arbeidskraft innen langtidspleie forventes å dobles fra 2008 til 2050[3]. Stadig flere kvinner er yrkesaktive, noe som sannsynligvis vil bidra til at tilgangen på omsorgsytere innen familien reduseres. Mange europeiske land har mangel på utdannede helsearbeidere. En annen samfunnsendring er at folk krever mer omsorg med pasienten i fokus. Pasientene blir stadig mer involvert i behandlingen og de medisinske beslutningene[4].

Graficocarers

Etterspørselen etter arbeidskraft innen langtidspleie forventes å dobles fra 2008 til 2050.

Aldring i 2025

Det er forventet at teknologi og nyskapende løsninger vil bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Innføringen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og telemedisin forventes å øke effektiviteten innen helseomsorgen med 20 prosent, samtidig som pasientenes livskvalitet økes[5].

Teknologi som teleomsorg, telemedisin, velferdsteknologi,  robotteknologi samt vanlig forbrukerteknologi som PC-er,  smarttelefoner og nettbrett vil sannsynligvis være viktige støttespillere for de eldre i fremtiden. Du kan lese om noen av disse teknologiene i siste avsnitt.

Teknologien kan bidra til at de eldre kan:

  1. bo selvstendig og trygt i eget hjem lenger
  2. unngå, utsette eller redusere sykehusinnleggelse
  3. være mer sosiale og delta i samfunnet
  4. ha et bedre liv med pleie- og omsorgsordninger

Teknologien kan brukes på mange måter. Samfunnet kan velge ulike strategier for helsetjenester og bruk av nye teknologiske verktøy. Det finnes mange teknologiske muligheter, men utfordringer må løses og etiske dilemmaer vurderes. Hvordan er det best å bruke teknologien innen omsorgstjenestene, og hvilke alternativer har beslutningstakerne?


[2] [3] OECD: Help Wanted? Providing and Paying for Long -Term Care, 2011.

[4] PACITA:  Telecare technology in Europe, Deliverable from the Pacita project, desember 2013.

[5] European Commission, Digital Agenda for Europe, ICT for Societal Challenges, 2013, side 6