Estadístiques

La població mundial està envellint ràpidament

Entre els anys 2000 i 2050, la proporció de població mundial de més de 60 anys es duplicarà passant de l’11 % al 22%. El nombre absolut de persones de 60 anys o més augmenti passarà de  605 milions a 2 bilions durant el mateix període. Més que mai, el món tindrà més persones que arribaran als 80 o 90 anys. El nombre de persones amb 80 anys o  més gairebé s’haurà quadruplicat arribant als 395 milions entre 2000 i 2050.[1]

Les probabilitats de necessitar assistència augmenta amb l’edat. Menys de l’1 % de persones menors de 65 anys necessiten assistència de llarg termini, mentre que el 30% de les dones de 80 anys o més usen serveis d’assistència de llarg termini, com a mitjana a l’OCDE [OCDE, 2011].

Ràpid increment del percentatge de població de més de 80 anys [OCDE, 2011]

 

 

 

 

 

 

La Comissió Europea va publicar el 2012 un extens informe sobre les tendències de l’envelliment a Europa. En aquest informe es fa referència al canvi previsible del perfil d’edat de la UE en les properes dècades. En concret, el 2060 augmentarà lleugerament la població més gran de la EU.  Tot seguit s’enumeren els punts d’interès clau per als tallers d’escenari.

Augmenta el percentatge de persones grans

Es preveu que el percentatge de persones de 65 anys o més passarà de 17% al 30%. Això significa que la UE tindrà aproximadament dues persones en edat laboral per cada persona de més de 65 anys. Actualment hi ha quatre persones en edat laboral per cada persona de més de 65 anys.

Share_of_older_people_rises

 

 

 

 

 

 

 

Conseqüències econòmiques

S’estima que el nombre total de treballadors disminuirà passant de 15,7 milions a 195,6 milions el 2060. La caiguda de la mà d’obra afectarà el creixement i la renda per càpita,  amb un declivi anunciat en el creixement potencial.

economiconsequences copia

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenta l’esperança de vida

Es preveu que l’esperança de vida en néixer augmenti passant dels 76,7 anys el 2010  als 84,6 anys el 2060 en el cas dels homes i dels 82,5 als 89,1 en el cas de les dones.

LEM

 

 

 

 

 

 

LEW

 

 

 

 

 

 

 

 

Canvis en l’estructura poblacional per principals grups d’edat, UE dels 27 (en%)

Population_of_changes

 

 

 

 

 

 

 

Font: The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary  projections for the 27 EU Member States (2010-2060). Comissió Europea.

Està augmentant la demanda de serveis d’assistència

Es preveu que el 2050 es dupliqui la demanda de treballadors del sector d’atenció a les persones grans (des de  2008) [OCDE, 2011]. Cada vegada més la dona participa en el mercat laboral formal i probablement això farà que disminueixi la disponibilitat dels cuidadors familiars. Molts països europeus s’enfronten a l’escassesa de professionals sanitaris qualificats. Un altre canvi social és que es demana més una atenció integral i orientada al pacient. Els pacients s’impliquen més en els seus tractaments i en la presa de decisions mèdiques.

Graficocarers

 

 

 

 

 

 

Envelliment l’any 2025

Es preveu que la tecnologia i les innovacions quant al servei d’assistència ajudin a respondre la demanda d’un sistema sanitari sostenible. S’estima que la introducció de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) i la telemedicina milloraran l’eficiència de l’atenció sanitària en un 20%, alhora que també millorarà la qualitat de vida dels pacients [UE, 2013 (p. 6)].

Tecnologies com ara la teleassistència sanitària, la telemedicina, la tecnologia del benestar, la robòtica, la vida quotidiana assistida per l’entorn així com l’ús estès de l’ordinador personal, els telèfons intel·ligents i les tauletes poden fer un paper clau de suport a la gent gran en el futur [2]. Tenen el potencial per fer que la gent gran pugui:

  1. viure sola i segura a casa seva durant més temps
  2. evitar, ajornar o reduir les hospitalitzacions
  3. millorar la seva sociabilitat i participar en la societat
  4. viure millor segons uns programes d’infermeria i assistència sanitària.

La tecnologia es pot usar de moltes formes. La nostra societat pot triar diferents estratègies per als serveis d’atenció, i per introduir en el sector noves eines tecnològiques. La tecnologia promet moltes oportunitats però també planteja reptes per a resoldre alhora que també s’han de tenir en compte els dilemes ètics. Quina és la millor forma d’usar la nova tecnologia en els serveis d’atenció? A quin tipus d’opcions s’enfronten els responsables polítics?

 


[1] WHO: Interesting facts about ageing.

[2] Vegeu la pàgina de “Descripció de la tecnologia” per al cas de tecnologies que poden gestionar millor la vida diària de la gent gran.