Statistika

Světová populace rychle stárne

Mezi roky 2000 a 2050 se podíl světové populace ve věku 60 a více let zdvojnásobí (z 11 na 22 %). V absolutních číslech se předpokládá nárůst z 605 miliónů na dvě miliardy. Více lidí na světě než dříve se bude dožívat svých osmdesátin nebo devadesátin. Počet lidí ve věku 80 a více let se mezi roky 2000 a 2050 téměř zečtyřnásobí – na 395 miliónů.

Četnost využívání péče roste s věkem. Méně než jedno procento žen mladších 65 let potřebuje dlouhodobou péči. Naproti tomu v zemích OECD v průměru využívá dlouhodobou péči 30 % žen ve věku 80 a více let.

Graf 1: Rychle rostoucí podíl populace ve věku 80 a více let [OECD, 2011]

 

Evropská komise vydala v roce 2012 rozsáhlou zprávu o trendech v stárnutí populace Evropy, která ukazuje, že věkový profil EU se v nadcházejících desetiletích dramaticky změní. Obyvatel EU bude sice v roce 2060 více, ale současně se zvýší i jejich průměrný věk v porovnání s dneškem. Následující grafy byly převzaty z této zprávy a poukazují na trendy, které by měl seminář o možných scénářích stárnutí populace zohlednit.

Podíl starších lidí roste

Předpokládá se, že podíl osob ve věku 65 a více let naroste z 17% na 30%. Což přibližně znamená, že na dva lidi v produktivním věku připadne v EU jedna osoba ve věku nad 65 let. V současné době jsou to čtyři lidé v produktivním věku na každou osobu ve věku nad 65 let.

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel a zaměstnanosti v EU

Share_of_older_people_rises

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické důsledky

Odhaduje se, že celkový počet zaměstnanců se v EU sníží o 15,7 milionů na 195,6 milionu v roce 2060. Existuje tedy předpoklad, že tento pokles podílu pracovní síly negativně ovlivní ekonomický růst a příjem na obyvatele.

Graf 3: Poměr lidí starších 65 let k ekonomickému aktivnímu obyvatelstvu

economiconsequences copia

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední délka života se zvyšuje

Průměrná délka života se má mezi lety 2010-2060 zvýšit u mužů z 76,7 na 84,6 let a u žen z 82,5 na 89,1 let.

Graf 4: Střední délka života mužů

LEM

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Střední délka života žen

LEW

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Změny ve struktuře obyvatelstva podle hlavních věkových skupin v EU-27 (v%)

Population_of_changes

 

 

 

 

 

 

 

Rostoucí poptávka po pečovatelských službách

Poptávka po pracovnících zajištujících dlouhodobou péči se mezi roky 2008 a 2050 pravděpodobně zdvojnásobí [OECD, 2011]. Více a více žen je aktivních na trhu práce, což má za následek snižování dostupnosti rodinné péče. Mnohé evropské země se potýkají s nedostatkem vyškolených zdravotnických pracovníků. Další změnou ve společnosti je sílící poptávka lidí po péči orientované na pacienta. Pacienti se více zapojují do svého léčení a přijímání lékařských rozhodnutí.

Graf 7: Poptávka po pracovnících poskytujících dlouhodobou péči se do roku 2050 zdvojnásobí [OECD, 2011].

Stárnutí v roce 2025

Očekává se, že inovace technologií a služeb pomohou reagovat na poptávku po udržitelných zdravotnických systémech. Využití informačních a komunikačních technologií (ICT) a telemedicíny zřejmě posílí efektivitu zdravotní péče o 20 % současně se zvýšením kvality života pacientů [EU, 2013].

Speciální technologie jako dálkové monitorování pacienta, telemedicína, robotika či chráněné bydlení, a stejně tak i široce používané technologie (např. počítače, chytré telefony a tablety) pravděpodobně budou hrát v budoucnosti větší a větší roli v podpoře seniorů. Mohou umožnit seniorům:

  1. žít déle v prostředí domova nezávisle a bezpečně;
  2. vyvarovat se nebo oddálit hospitalizaci;
  3. lépe se účastnit dění ve společnosti;
  4. žít lépe v pečovatelských a ošetřovatelských zařízeních.

Technologie mohou být využity několika způsoby. Naše společnost může zvolit různé strategie pro pečovatelské služby a pro zavedení nových technologií v tomto sektoru. Technologie slibují mnoho příležitostí, ale zároveň sebou přinášejí výzvy a etická dilemata. Jak můžeme nejlépe využít nové technologie ve zdravotní péči, co je přijímáno a co odmítáno samotnými seniory, a jaké možnosti mají v tomto směru političtí představitelé?